Du som söker jobb hos Destination Jönköping AB

Här hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter när du söker jobb hos Destination Jönköping AB.

Personuppgiftsansvarig

Destination Jönköping AB är personuppgiftsansvarig för rekryteringen av tjänster till bolaget och praktiskt hanterar rekryteringen. Kontaktuppgifter till bolaget finns alltid i annonsen.

Du är välkommen att ringa eller mejla Destination Jönköping för frågor om vår behandling av dina personuppgifter och om du vill utöva dina rättigheter. Dina rättigheter innebär bland annat att du har rätt till information om behandlingen och rätt att få ta del av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har fler rättigheter som vi beskriver längre ned.

Destination Jönköping AB, organisationsnummer 556428-2886, telefonnummer 0771-211 300, Werket, Verkstadsgatan 3, 553 16 Jönköping, info@destinationjonkoping.se är personuppgiftsansvarig i enlighet med dataskyddsförordningen (2016/679), GDPR.

Vill du klaga på hur nämnden hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, https://imy.se Länk till annan webbplats..

Du med skyddad identitet

Du som har skyddad identitet och vill söka ett jobb hos oss kan kontakta den person som är ansvarig för rekryteringen. Kontaktuppgifter till ansvarig person för finns i annonsen.

Du ska inte söka jobbet digitalt, mejla personuppgifter eller skapa ett konto i vårt rekryteringssystem.

Du kan även ringa vår växel på telefonnummer 0771–211 300. De hjälper dig att komma i kontakt med ansvarig för rekryteringen.

Därför behandlar vi dina personuppgifter – ändamål och rättslig grund

Du lämnar dina personuppgifter frivilligt till oss. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan du inte delta i rekryteringen. I rekryteringen bedömer vi underlagen från dig och övriga personer som söker jobbet. Därefter beslutas vem vi ska erbjuda jobbet. Destination Jönköping har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att kunna rekrytera nya medarbetare till våra verksamheter.

Vi har enligt diskrimineringslagen rätt att behandla dina personuppgifter efter att du deltagit i en rekryteringsprocess. Uppgifterna behöver vi om någon anser sig ha blivit diskriminerad och vill överklaga ett anställningsbeslut enligt diskrimineringslagen. Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter och iaktta våra och dina rättigheter inom arbetsrätten.

Destination Jönköping AB lyder under offentlighetsprincipen. Det innebär att vi ska lämna ut handlingar vid begäran, om uppgifterna inte omfattas av sekretess. Normalt sett ska handlingar i en rekrytering lämnas ut, men vi gör alltid en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen. Vi lämnar ut handlingar med stöd av rättslig förpliktelse enligt tryckfrihetsförordningen.

Tester för vissa tjänster

Vi genomför tester för vissa tjänster. Vi lämnar alltid information om behandlingen av sådana personuppgifter innan testet inleds och vi ber i så fall om ditt samtycke till den behandlingen.

Dina synpunkter på rekryteringen

Vi vill gärna ta del av dina synpunkter på rekryteringen för att kunna utveckla och förbättra vårt arbete med rekryteringar. Du deltar frivilligt och dina synpunkter hanteras anonymt. Vi ber bara om dina synpunkter, om du först lämnat ditt samtycke.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i din ansökan till tjänsten. De uppgifter som vi behandlar är namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, utbildning, utbildningsbetyg, arbetsbetyg och yrkeserfarenhet samt andra uppgifter som du lämnar om dig själv i din ansökan. Du behöver lämna de uppgifter som vi efterfrågar i platsannonsen för att kunna delta i rekryteringen. Undvik att ta med integritetskänsliga uppgifter och uppgifter som vi inte efterfrågar.

Behandling av uppgifter som du inte själv lämnat

Vi behandlar endast uppgifter som du själv har lämnat till oss.

Mottagare av dina uppgifter

Det är endast de personer hos oss som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter i den aktuella rekryteringen som tar del av din ansökan och dina uppgifter.

Vi delar också med oss av dina personuppgifter till aktörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Sådan behandling regleras med ett avtal och enligt våra instruktioner.

Personuppgiftsbiträden som vi anlitar är framförallt rekryteringsbolag. Vid varje rekrytering som kräver stöd från rekryteringsbolag så görs en upphandling. Kontakta oss för att få information om vilket rekryteringsbolag som är aktuell vid ditt rekryteringsförfarande.

Vi kommer att lämna ut handlingar enligt offentlighetsprincipen om någon person begär ut dem.

Tredje land

Dina personuppgifter behandlas inom EU och EES.

Lagringsperiod

Samtliga personuppgifter och eventuella bilagor raderar vi från Destination Jönköping AB 24 månader efter att din senaste ansökan kommit in till oss. Gallringsfristen börjar räknas efter utgången av det år som tjänsten tillsattes.

Om du anställs på den sökta tjänsten bevarar vi dina personuppgifter och eventuella inskickade bilagor så länge som du är anställd.

Förekomst av automatiska beslut och profilering

Nej.

Dina rättigheter

För att utöva dina rättigheter ska du kontakta Destination Jönköping AB.

Vilka är dina rättigheter?

Dina rättigheter innebär bland annat att du har rätt till information om behandlingen och rätt till tillgång (registerutdrag) samt ytterligare rättigheter som vi beskriver längre ned.

Du har alltid rätt till:

  • information om hur vi behandlar dina personuppgifter
  • tillgång till (registerutdrag) de personuppgifter som vi har sparade om dig.

Under vissa omständigheter har du rätt till:

  • rättelse av dina personuppgifter
  • radering av dina personuppgifter om det inte strider mot annan lagstiftning
  • begränsning av behandling av dina personuppgifter
  • att göra invändningar mot hur vi behandlar dina personuppgifter
  • att dra tillbaka ett samtycke.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, https://imy.se Länk till annan webbplats..

Om du vill veta mer om vad som gäller särskilt för de olika rättigheterna kan du läsa mer på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida https://imy.se Länk till annan webbplats..

Sidan uppdaterad 2024-04-25