Destination Jönköpings hållbarhetspolicy

Miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet ska vara ständigt närvarande som kärna i all vår verksamhet.

Bolagets uppdrag

Destination Jönköping AB (DJAB) är Jönköpings kommuns destinationsbolag med ansvar för besöksnäringsfrågor. Vårt uppdrag är att öka den geografiska platsen Jönköpings kommuns attraktionskraft och generera tillväxt genom att få fler tillfälliga besökare att upptäcka Jönköping. Vi marknadsför och medverkar i utvecklingen av Jönköpings kommun som en hållbar turist-, evenemangs-, och mötesplats. Bolaget ansvarar även för Jönköpings Teater och Jönköpings konserthus. Destination Jönköping AB är ett helägt kommunalt bolag och har 22 anställda.

Syftet med policyn

Hållbarhetspolicyn är ett styrdokument som visar bolagets riktning i hållbarhetsfrågor. Policyn ger alla på DJAB vägledning i hur bolaget ser på och ska arbeta med hållbarhet och underlättar arbetet med att kommunicera hållbarhet externt. Lämpliga delar av policyn integreras i marknadsföringsmaterial, avtal, kravspecifikationer och kommunikation till kunder, leverantörer och andra intressenter.

Varför hållbarhet?

Miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet ska vara ständigt närvarande som kärna i all vår verksamhet. DJAB ska driva omställningen och vara ett föredöme. Genom att inspirera och påverka besöksnäringen och övriga samarbets-partners kommer Jönköping vara en attraktiv plats även i framtiden, en destination för alla. 2015 godkände FN:s medlemsstater Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. DJAB:s arbete med omställningen till ett hållbart samhälle utgår från Agenda 2030. En hållbar utveckling tillgodoser dagens behov utan att riskera kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Hållbarhetens tre delar

Hållbarheten består av tre olika delar; miljömässig, ekonomisk och social. De är lika viktiga och ibland är det svårt att skilja dem åt, då alla tre samverkar.

 1. Miljömässig hållbarhet handlar om att vårda jordens resurser långsiktigt så att de även räcker till kommande generationer. En viktig del i detta är omställningen för att säkra att klimatavtrycket blir så litet som möjligt, genom att exempelvis minska utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, minska konsumtion, öka återvinning och återanvändning.
 2. Ekonomisk hållbarhet innebär att säkra den ekonomiska tillväxten på lång sikt utan att det medför negativa följder för den miljömässiga och den sociala hållbarheten. Kraven höjs vid inköp och upphandlingar.
 3. Social hållbarhet handlar om att arbeta för en mer rättvis värld. Det är bl.a. jämlikhet, att alla människor är lika mycket värda och behandlas på samma sätt samt jämställdhet, att män och kvinnor har samma rättigheter och att inget av könen diskrimineras.

DJAB och miljömässig hållbarhet

 • DJAB är miljöcertifierade och ska minimera vår miljöpåverkan och se till att vi uppfyller krav från lagstiftning, kunder och andra intressenter. Det gäller bl.a. inköp, avfall, kemikalier, resor och kommunikation.
 • Vi ska ta hänsyn till den totala miljöpåverkan i avtal, upphandlingar och vid inköp av/beslut kring konserter, evenemang och möten, mat och produkter. Höga krav ska ställas på leverantörer.
 • Vi ska välja och uppmuntra till hållbara matval och inköp på DJAB och våra arenor. Mat och dryck ska alltid vara ekologiskt eller närproducerat när det är möjligt. Marknadsmaterial ska produceras hållbart.
 • Vi ska återvinna alla de förpackningar och produkter som går på DJAB och på våra arenor.
 • Vi ska minska klimatavtrycket genom återbruk, digitala möten och att välja bort flygresor till platser där hållbara resor är möjliga. Vi ska minska våra transporter med bensin, diesel och naturgas genom att göra det lätt för och uppmuntra alla medarbetare och besökare att välja tåg, buss, miljöbil och cykel.
 • Vi ska inspirera och premiera hållbara aktörer och arenor. Vi ska lyfta goda exempel inom besöksnäringen, konsert, möten och evenemang.

DJAB och ekonomisk hållbarhet

 • Våra affärer ska vara etiskt hållbara och vi tar avstånd från alla former av mutor och korruption.
 • För att motverka ohälsa hos personalen ska alla medarbetare erbjudas friskvård.
 • Vi ska i avtal, upphandlingar och vid inköp ställa höga krav på leverantörer av varor och tjänster.
 • DJAB ska skapa förutsättningar för fler evenemang och aktörer att agera hållbart.

DJAB och social hållbarhet

 • DJAB ska vara en attraktiv arbetsgivare med välmående medarbetare. Vi ska trygga en bra arbetsmiljö genom att arbeta förebyggande mot ohälsa genom friskvård och organiserat arbetsmiljöarbete. Vi ska vara ett öppet och inkluderande bolag där medarbetarna trivs och utvecklas.
 • DJAB ska i urvalet av evenemang och arrangemang vara inkluderande och eftersträva mångfald.
 • DJAB ska vara en lärande organisation som hela tiden utvecklas. Vi vill förbättra hur kunskapsutbyte inom bolaget sker. Alla ska få möjligheten till kompetensutveckling och personlig utveckling.

Vem ansvarar för vad på DJAB?

Destination Jönköping AB som arbetsgivare
DJAB ska ge information och göra det lätt för medarbetarna att uppnå hållbarhetsmålen.

Styrelsen/Ledningsgruppen
Styrelsen och ledningsgruppen ansvarar för att tillsätta resurser och skapa förutsättningar för ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Ledningsgruppen ska fastställa hållbarhetspolicyn en gång per år.

Interna hållbarhetsgruppen
DJAB:s hållbarhetsgrupp ansvarar för att hållbarhetspolicyn kommuniceras internt och revideras regelbundet.

Medarbetarna
Varje medarbetare ska hålla sig uppdaterad och aktivt arbeta för att uppnå hållbarhetsmålen.

Revidering av hållbarhetspolicyn

Varje år går vi igenom och utvecklar hållbarhetspolicyn för att se om vi följer den och om vi behöver göra mer.

Sidan uppdaterad 2024-04-25