Du som är röst-, film- eller fotomodell på uppdrag av Destination Jönköping AB

Här hittar du information om hur vi hanterar dina personuppgifter om du är röst-, film- eller fotomodell på uppdrag av Destination Jönköping AB.

Personuppgiftsansvarig

Destination Jönköping AB är personuppgiftsansvarig för den behandling som görs av personuppgifter kopplade till röst-, film- och fotomodeller som arbetar på uppdrag av oss.

Du är välkommen att ringa eller mejla Destination Jönköping för frågor om vår behandling av dina personuppgifter och om du vill utöva dina rättigheter. Dina rättigheter innebär bland annat att du har rätt till information om behandlingen och rätt att få ta del av de personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har fler rättigheter som vi beskriver längre ned.

Destination Jönköping AB, organisationsnummer 556428-2886, telefonnummer 0771-211 300, Werket, Verkstadsgatan 3, 553 16 Jönköping, info@destinationjonkoping.se är personuppgiftsansvarig i enlighet med dataskyddsförordningen (2016/679), GDPR.

Vill du klaga på hur nämnden hanterar dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, https://imy.se Länk till annan webbplats..

Därför behandlar vi dina personuppgifter – ändamål och rättslig grund

Enligt GDPR krävs särskilt samtycke eller avtal för en personuppgift som är identifierande och där enskilda personer står i fokus. Det innebär att vi behöver ha din avtalssignering när röstupptagning, bilder och filmer tas för att användas eller lagras digitalt, där det klart framgår att det är du på bilden, filmen eller ljudfilen.

Destination Jönköping arbetar med skriftliga tillstånd vid sådan upptagning av ljud, bild eller film, och det gör även de uppdragstagare som arbetar med detta på uppdrag för Destination Jönköping.

Du lämnar dina personuppgifter för att ingå i avtal med oss. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan du inte vara röst-, film- eller fotomodell på uppdrag av oss. Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan avtalet ingås.

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av den rättsliga grunden avtal med den registrerade.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera våra bilder och filmer på korrekt sätt enligt GDPR. Vi behöver dina uppgifter för att säkerställa behandlingen av avtalet och för att koppla respektive bild, film eller ljudupptagning till dig. Vi behöver även dina uppgifter för att kunna ta kontakt utifall att vi önskar förlänga avtalet med dig.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i vårt modellavtal. De uppgifter som vi behandlar är foto, ljudmedia eller rörlig media där du deltar, namn, e-postadress och telefonnummer.

Vid tillfällen där modellen är omyndig behandlar vi även följande uppgifter om målsman; namn, e-postadress och telefonnummer.

Behandling av uppgifter som du inte själv lämnat

Vi behandlar endast uppgifter som du själv har lämnat till oss.

Mottagare av dina uppgifter

Det är endast de personer hos oss som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter som tar del av dina uppgifter. Vi delar också med oss av dina personuppgifter till aktörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Sådan behandling regleras enligt lag, avtal och enligt våra instruktioner.

Personuppgiftsbiträde som vi anlitar för vår mediabank (digital asset management) är MediaFlow Länk till annan webbplats..

I uppdraget att framställa ljudmedia, film och foto samverkar vi med olika fotografer som upphandlas för respektive uppdrag. Ta kontakt med oss för att få veta vilken fotograf som rör ditt uppdrag.

Vi kommer att lämna ut handlingar enligt offentlighetsprincipen om någon person begär ut dem.

Tredje land

Dina personuppgifter behandlas inom EU och EES.

Lagringsperiod

Dina personuppgifter sparas enbart så länge det finns ett syfte med att bilden eller filmen sparas i vår mediabank eller som maximalt till sista gällande datum för modellavtalet.

Förekomst av automatiska beslut och profilering

Nej.

Dina rättigheter

För att utöva dina rättigheter ska du kontakta Destination Jönköping AB.

Vilka är dina rättigheter?

Dina rättigheter innebär bland annat att du har rätt till information om behandlingen och rätt till tillgång (registerutdrag) samt ytterligare rättigheter som vi beskriver längre ned.

Du har alltid rätt till:

  • information om hur vi behandlar dina personuppgifter
  • tillgång till (registerutdrag) de personuppgifter som vi har sparade om dig.

Under vissa omständigheter har du rätt till:

  • rättelse av dina personuppgifter
  • radering av dina personuppgifter om det inte strider mot annan lagstiftning
  • begränsning av behandling av dina personuppgifter
  • att göra invändningar mot hur vi behandlar dina personuppgifter
  • att dra tillbaka ett samtycke.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, https://imy.se Länk till annan webbplats..

Om du vill veta mer om vad som gäller särskilt för de olika rättigheterna kan du läsa mer på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida https://imy.se Länk till annan webbplats..

Sidan uppdaterad 2024-04-25