Aktuella utvecklingsprojekt

Vi medverkar till att hela destinationen utvecklas för att få fler att upptäcka Jönköping. Här har vi samlat ett urval av pågående projekt.

Gränna

Tillsammans med Gränna näringslivsförening gör vi en turismutvecklingsresa. Gränna drar fortsatt mycket turister, inte minst polkagriskokerierna. Mängden turister under sommaren är på gränsen till överturism, det blir emellanåt trångt vissa sommardagar. Men lösningar finns om det går att få besökare annan tid på året. Det är också intressant att se om en förskjutning kan ske från korta dagsbesök till att man stannar längre. Även om det skulle innebära färre besök är värdet minst lika stort då varje övernattande turist ger mer. Att förlänga säsongen och få fler besökare att stanna längre innebär också en mer hållbar turism.

Förutom att få besökare över fler säsonger på året vill vi få fler att upptäcka det som finns utanför centrala Gränna. Detta och mycket mer var del av den turismutvecklingsresa som genomfördes under 2023 där ett antal workshopträffar genomfördes, vilka följt den turismutvecklingsprocess vi jobbar utifrån. En nulägesanalys har genomförts, mål har identifierats och arbetet fortsätter genom uppföljning på årliga möten. Destination Jönköping stöttar på olika sätt både i strategiska och operativa frågor.

Visingsö

2024 påbörjades en turismutvecklingsresa för Visingsö näringslivsförening. Det bjöds in till en första workshop 26 april och en nulägesanalys gjordes tillsammans med ett tjugotal besöksnäringsaktörer från ön närvarande.

Visingsö som destination har redan i dag ett fint utbud och lockar en mängd turister, inte minst under sommaren. Identifierade utmaningar:

  • Turismservice.
  • Visingsöfärjans kapacitet.
  • Kollektivtrafiken.
  • Inflyttnings- och boendefrågan.

Dessa och många frågor därtill finns i en nyligen framtagen boendestudie. Detta går såklart utöver det vi jobbar med på Destination Jönköping men för att turismutveckling ska fungera på riktigt behöver det synkas med övrig platsutveckling.

Vättern är ett Natura 2000 område och är Europas sjätte största insjö och del av Vätterbranternas Biosfärområde (ett av sju svenska Unesco utvalda områden). Visingsö är Vätterns största ö. Förutom sin dragningskraft som ö finns här också en rad olika kulturhistoriska unika verk, inte minst Näs borg, Sveriges första kungaborg. Långt ifrån lika många som kommer till Gränna tar sig över till Visingsö. Kanske är det inte framförallt mängden som är det viktiga i sammanhanget, utan att förlänga besöker och utöka säsongen samt locka till besök på fler delar av året. Dessa och många fler tillgångar och utmaningar för ön lyftes på workshopen. Nästa gång arbetsgruppen ses är 20 september 2024 och då är tanken att mål och handlingsplan ska kunna skapas.

Tabergs-å-dalen

Vandringscentrum och gruvan i Taberg

Under 2022 och 2023 pågick en omfattande satsning på en ombyggnation i Tabergsgruvan för att öka tillgängligheten. Men här satsas också på flera nya vandringsleder. Allt under nya namnet Vandringscentrum Taberg. Investeringen på över 2 miljoner kronor var möjlig via medel från Leader Västra Småland.

Från Destination Jönköpings håll tittar vi på hur satsningen bäst kan få gehör hos turister. Förutom skyltning på vandringsleder och i bergsrummen behövs ett uttökat skyltsystem runt om i Taberg och ett personligt mottagande på plats för vandringens utbud i området.

Bruket i Norrahammar

Bruket i Norrahammar är en miljö som redan idag drar en mängd besökare, både från när och fjärran. Inte minst med de spännande befintliga besöksnäringsföretag som finns på plats. Platsen har genomgått förändringar med utrymmen för fler besöksnäringsföretag, stora som små. Även bostäder och annan verksamhet är på väg in. Med anledning av denna förestående utvecklingsresa har Jönköpings kommun låtit Living Cities genomföra en genomlysning och visionsbild av området.

Då platsen både idag och inte minst framöver kommer dra mycket besökare har vi på Destination Jönköping haft möte med befintliga besöksnäringsföretag. Möte har även genomförts med fastighetsägaren och kommundelsutvecklaren. I dessa möten kunde konstateras att en turismutvecklingsprocess behöver påbörjas för att fortsätta vår del i det Living Cities tagit fram. Vi kommer nu titta övergripande på hur den här destinationen bäst paketerar sitt utbud, syns i olika sammanhang, välkomnar besökare, skapar bra värdskap och flöden på plats.

Naturturism

Det finns ett antal olika naturturismföretagare i kommunen. Många finns på landsbygden och är enmans- eller familjeföretag. Men att vara ett litet företag som ibland drivs vid sidan om annat arbete är en utmaning. Att fler vågar ta klivet och jobba heltid med naturturism och att samverka med andra inom besöksnäringen är något vi arbetar aktivt för att möjliggöra.

Destination Jönköping bjöd in till nätverksträff den 20 mars 2024 med fokus på naturturism. Bland de inbjudna fanns naturturismföretagaren och den föreläsaren Marcus Eldh. Han har en gedigen erfarenhet inom försäljning, marknadsföring och inte minst hur besöksnäringsföretag paketerar olika upplevelser tillsammans. På plats fanns också organisationer som exempelvis Naturturismföretagarna, Smålands Turism, Hushållningssällskapet, Sweden by bike och Leader Västra Småland.

Biosfärområdet Vätterbranterna

Jönköpings biosfärområde Östra Vätterbranterna fick 2022 tillgång till medel från Tillväxtverket för att platsutveckla området inom hållbar besöksnäring.

Biosfärföreningen Vätterbranterna har tillsammans med Destination Jönköping, Smålands Turism och aktörer i området jobbat med att ta fram en nulägesanalys.

Som en del i detta har projektet träffat ett 40-tal besöksnäringsföretag och andra aktörer för att kartlägga behov och lösningar.

En kortsiktig effekt av projektet är att kunskapen kring besöksnäring, hållbarhet och Vätterbranternas unika naturvärden har ökat samt att samverkan mellan aktörer har stärkts.

Erfarenheterna bli nu en del av ordinarie verksamhet där slutsatser och resultat från projektet tas tillvara genom nätverk och nyutveckling.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om våra utvecklingsprojekt?
Ta gärna en kontakt med mig!

Malin och Caroline

Erik Johnson

Turismutvecklare

Sidan uppdaterad 2024-07-04